23:15 / 23-03-2023
Sirk onları tərk etdi
Bütün xəbərlər
Miraslan Rasim-ŞEİRLƏR-Sabaha-inamla.az-da
Tarix: 07-08-2022 00:20 | Bölmə: Ədəbiyyat
BƏLLİDİR
(şeir dostum, filoloq-jurnalist Namiq Məmmədliyə ad günü münasibətilə həsr olunub)


Yaxşı insan, əməlindən bəllidir;
möhkəm bina,təməlindən bəllidir.

Quş tanınar qanadı,caynağından
Bağban coşar,bəslədiyi bağından
İgid məşhur olur,cavan çağından
Aqil olan kamalından,bəllidir!

Aşiq olan hərdən öpər sazından;
Tez tanınar səsindən,avazından;
İl tanınar,payızından ,yazından
Alim kəşfi-amalından,bəllidir!

Elm əhlinə diqqət,kömək gərəkdir;
Səy,istedad,gərgin əmək gərəkdir;
Mərd kişinin andı duzdu,çörəkdi,
Nurani kəs, camalından,bəllidir!

Yaxşı çoxdur, sadalamaq ,bəs etməz;
Elə dərd var yasalamaq ,bəs, etməz;
Miraslana lütfü,hər bir kəs etməz-
Vətənsizlik,qəm-halindan bəllidir!
06.08.2022.


GEDİR

Bütün xalqlar azadlığa
Vuruşa-vuruşa,gedir;
Xalq var, acı taleyilə
Barışa-barışa, gedir.

Xalq var oda, qana düşür;
Zülmə, burulğana düşür;
Sonda arzuya yetişir,
Yarışa-yarışa,gedir.

Göstərib iradə, qürur;
Bəzi xalqlar möhkəm durur;
Xoşbəxt gələcəyin qurur;
Duruşa-duruşa,gedir!

Bəs biz neyləyək, adamlar?
Ortada "parçala,böl!"var
Bizdə neçə xarab döl var:
Qarışa-qarışa,gedir!

QALADI
(təcnis)


Sazı düz tut,qarışdırma simləri
Yoxdu musiqidə axı,"qa"ladı.
Yadıma salıram ötən dəmləri
Kimsə bəyənməzdi"qeylu-qal"adı.
***
Ağac susuz,suyu döndər arxa,dur!
Kişısənsə,arxasıza arxa dur!
Dayananda üzü Araz-arxa,dur!
Ayrılıq sinəmdə bir od qaladı.
***
Torpaq azad,bu həyatı sevin, di!
Zəfər çaldıq,el-obamiz sevindi;
Ay Miraslan,qismətini sev,indi
Möhkəm sevgi ailəyə qaladı.
24.05.2022.

BÖLƏCƏM
(mərhum şairimiz Şamil Dəlidağlının üslubunda "törəmə-qoşma)

Bilsin cümlə-cahan,əhd eyləmişəm
Bütün söz mülkümü elnən, böləcəm
***
Bu Vətənə canı qurban demişəm
Beləyəm mən,bu yolda da öləcəm.
Bal dilimi ömrüm boyu sevmişəm
Bil ki, lağ eyləsən,sənlə də ləcəm.
***
Bunu dünya bilir,mən tolerantam;
Bizdə insanlıq var,mən də qarantam;
Bakı paytaxtımız,ona fanatam
Burda qardaş olub yaxın,həm əcəm.
***
Bizi tanıdılar bu qırx dörd gündə
Balamızdan keçdik torpaq üstündə
Bir olduq həmişə yasda,düyündə
Baxın, neçə millət olub bizdə cəm.
***
Başım üstə dalğalanır bayrağım;
Basılmaz Ordumdur,mənim
dayağım;
Bilirəm, öndədir ən xoş növrağım
"Ana südün zəm-zəm",bilib sən də əm.

P.S.1)"törəmə":öləcəm,ləcəm,əcəm,cəm,əm.
2)qoşmada "B"hərfi hər bir sətrin başlanğıc hərfidir.
24.05.2022.

Ha,yaz!

ALLAHın səbri çox geniş
Bəndəsinin əqli dayaz
Doyuruq heç nə yeməmiş
Kasıblara nə qış,nə yaz?!
***
Tox anlamaz,mən deyəni;
Bəzində ürək var,yəni?
Vallah,qınamayın məni:
haram puldan nəzir-niyaz?!
***
"Bir oluruq" qəbristanda;
Lap qəbrə torpaq satan da;
Bizlər orda olan anda
Çox sifətlər olur bəyaz.
***
Mərəkə sonra başlayır;
"Söhbətül-para" başlayır;
Kimsə kimisə "xışlayır"
Bir-bir sayım, dinlə-ya yaz!
***
Söz ucuz-baha qalmadı;
Bu dünya daha qalmadı;
İskəndər şaha qalmadı.
Ay Miraslan,sən də ha, yaz!
22.05.2022.

KİM ALAN, KİM SATAN...
(deyəsən,bu şeirdə "altqat"ların dozası bir az çox oldu)

Gör,nəsə artır,azalır:
bu mal satan,o,xal atan.
Biri ölür,biri qalir-
bu baltadan,o,bal dadan.
***
Zülmün səsi ərşə çıxar,
Satqınlıqdan peşə,çıxar?!
Pis adamdan hər şey çıxar-
bu şarlatan,o, el satan.
***
Quyruğu kəsilmiş tülkü
Daha da bicləşir,bil ki.
Təslim də olmur, bu il ki?!
Bu kor nadan o,döl satan.
***
Sən hər günahı ağla,san
Mərd ol,özünü ağla,san
Nə xeyri var ki, ağlasan-
bu gərgadan,o, göl satan.
22.05.2022.

GEDƏYİN...
(Amerika alimləri hesablamışlar ki...)

2029-cu il,
13 aprel-
Yer üzünü alacaq sel...
Doğrudanmı,kainatın sonu?!
Bəlkə eşidə qorxa-
ALLAHsızlar!
açıla, buzlaşmış
vicdanların donu;
Lakin hələ vaxta var
Siz ey üzü donuklər
siz ey, kafir adamlar...
Gəlin tövbə edəyin,
haq yoluyla gedəyin
gedəyin...

BƏYƏNMƏZSİNİZ

Bir "mifik şair"in yazdıqlarını
Mən yazsam ,vallahi
bəyənməzsiniz!
Ev yıxıb,əhdini pozduqlarını-
Mən pozsam, vallahi bəyənməzsiniz!

"Əsərin" oxudum,qaraldı qanım
İstədim,yerinə onun utanın
Cəfəng yozub,hamı bilir,a canım
Mən yozsam, vallahi bəyənməzsiniz!

Yaxın dostlarına tələlər qurub;
Neçə istedadın inamın qırıb
Neçə günahsızın üzünə durub
Sirr açsam, vallahi bəyənməzsiniz!

Var-dövlət,pul ilə qazanılır ad?
Pis adam,saf adı eyləyər bərbad
Miraslan, TANRIdan dilədi imdad
Yol azsam, vallahi bəyənməzsiniz!
19.05.1980.


TƏK KƏDƏRDƏN YAZMAYAQ

Şair qardaş bir tövsiyəm var sənə
Bu qədər kədərə,qüssəyə batma
Demərəm xilaf çıx,qəlbin deyənə
Hər gün qəmdən yazıb,sevinci atma

Nikbinlik sətrinin bəzəyi olsun
Saf sevgi şeirinin özəyi olsun
Yaşamaq həvəsi köksünə dolsun
Ruhlandır insanı,bədbinlik satma

Düzdür ehtiyac,qəm maqnitə bənzər
Dərdli ətrafında dərdlilər gəzər
Şair öz kədərin gizlədər,dözər
Milləti ruhlandır,şərti unutma

Tənqidin öz yeri,öz məqamı var
hər şeyi pis görən şair az olar
Elə yaz ki, vəcdə gəlsin insanlar
Tənqidə də alış,tərifi tutma

Ağıl öyrətmirəm,yada salıram
Miraslanam, elimdən güc alıram
Qələbə əzmiylə fikrə dalıram
Vətən haqda düşün,əhdi unutma
20.05.2019

ÇAĞIRIR BIZI

Dağ selinin coşan səsi
Zəfərə çağırır bizi!!
Buludların kişnəməsi
Zəfərə çağirir bizi!

Vətənin sərvəti,varı
Aşığın kamanı,tarı
Xalqın igid oğulları
Zəfərə çağırır bizi!

Vətənçün keçərik candan
Igid olan qorxmaz qandan
Torpaq dara düşən
andan
Zəfərə çağırır bizi !

Gözləyir Laçın,Kəlbəcər
Deyir torpağı al,becər
Ordumuz düşməni biçər,
Zəfərə çağırır bizi !

Süfrəmizdə halal çörək
Biz indi bir olaq gərək
Qardaş bizi eşidərək
Zəfərə çağırır bizi !

Miraslan sevdi bu yurdu;
İçində Babək ruhudu,
Düşmənə qənim, qorxudu,
Səfərə çağırır bizi!
Zəfərə çağırır bizi!
20.05.2011

SEVGİLİM


Yüz acını bir şirinçün yeyərlər
Aşiq güdər eşq bəhərin, sevgilim!
Qara qaşın vəsvəsini öyərlər-
Gözlərindən var xəbərin, sevgilim?!

Çoxlarını saldın eşqin toruna
Aşiqlərin dərddən çətin qoruna;
Deyəsən, mən düşdüm
çətin soruna:
Əhvalımı düşün dərin, sevgilim!

Cavan canım,dözmür təşəxxüsünə
Həsrət qaldım,xoş bir təbəssümünə
Razı ollam,sınaq təşəbbüsünə:
Mənlə olsun,kaş nəzərin,sevgilim!

Ömür şəxsə,
sonsuz verilmir,axı?!
Bir gül neçə dəfə dərilmir,axı
İnsan ölsə, təkrar dirilmir,axı?!
Doğularmı,de bənzərin,
sevgilim?!
20.05.1980.

SÖYKƏNƏCƏKDƏ
(bəzən "cinas-əymələr"lə şeir yazmaq da maraqlı olur...)


"İmtahan" qurtarır,"dostun" balı yox-
Kim deyir,"qatilə söykən!"-əl çək,də!.
Daha arıların təzə balı,yox
Taqət də qalmaýıb söykənəcəkdə!
***
Dünya,həm oyunçu,həm də xanadı;
Tarixdən silinməz, Pənah Xan adı
O ölkə düzəlməz-dəlixanadı!
Qardaş qardaşına söykənəcək də!
***
Miraslan,özün ək-bic,gör, zor undu,
Bu gün baş verənlər özgə sorundu;
Sülhə yer qalmadı,meydan zorundu-
gərək,el özünə söykənə,cəngdə!
17.05.2022.

ƏSİL MÜSƏLMAN

Müsəlmanam...
Quran əhli olmuş
Babam,atam, anam...
Müsəlman sual verməz:
De,sunnisən, yoxsa, şiə?!
Vallah,küfr deyə-deyə
asi olluq yerə, göyə!
Müsəlmansan-
yalan danışma;
zalım olma;
həddini aşma;
Sev,haqqı,ədaləti-
mənsub olduğun
milləti;
"Şəriət" adıyla
xalqı geriyə dartma;
düşünməmiş
addım atma...
Səhərəcən sayaram,
qalanların özün oxu,
anla,ay adam.
Bax, belə şeyləri qansan,
onda əsil müsəlmansan...
16.05.2022.

DÖNƏN DEYİLƏM

Sinəm çal-çarpaz,xırxlansa¹
Günəş tərsinə fırlansa,
Dünya od tutub, lap yansa,
Mən səndən dönən, deyiləm!
***
O,"şair" deyilən mənəm!
Eşq haqqı yeyilən, mənəm?!
Aşiq tək öyülən, mənəm
Mən səndən dönən, deyiləm.
***
Sənsiz ömrümü tarı,san
Canı canımla, yarısan
Sən, Miraslanın yarısan!
Mən səndən dönən, deyiləm!

1)xırxı-mişar(X.Əzizbəyov.Azərbaycanca-rusca lüğət.Azərnəşr 1985.səh.370)
16.05.1972.

ƏBƏDİ SEVGİ

İllərdi ki,göz yaşımı yığıram
Ölsəm,yuyunmağa su gərək deyil!
Hər gün də təqvimdən bir gün çıxıram-
Səni arzulayan bu ürək ,deyil?!
***
Hələ ki,duz ölçür ömür sayğacım
Yenicə bar verir ağıl ağacım
Yalnız saf sevginə var ehtiyacım-
Məni yaşadan da bu istək deyil?!
***
Gəl, Günəşim, başım üstə doğsana,
De, neyləyim,sən yanımda yoxsan,a?!
Sevəcəm,lap yaşım çatsa,doxsana
Şeirlərim eşqə bir dəstək deyil?!
***
Əhdə xilaf çıxan eldə öyülməz;
Hər eşq üçün dərviş donu geyilməz;
Hər aşiqə "Məcnun budur!" deyilməz;
Miraslan sevgidə məgər ,tək deyil?!

ANLAMAZ

Yediyi meyvənin qədrin bilməyən
Bağbanın yer qazan belin,anlamaz!
Ağsaqqal birinin xoş sözlər deyən
Söhbətin dərk etməz,dilin anlamaz!
***
İtin yeməyinə ağzı sulanar;
Qonşu varlı olsa,qəlbi bulanar;
Vecə almaz,yurdu necə talanar;
Soy-kokun tanımaz,elin anlamaz!
***
Düşmən quyusuna çəkər,su tökər;
Ələ imkan düşsə,sökər,nə sökər!
Məzluma ağadır,ağaya nökər-
Qeyrət,namus nədir-bilin,anlamaz!
***
Miraslan da uzaq tutar,beləsin
Gücü çatsa,oda atar,beləsin!
Cəhənnəm əzabı,çatar,beləsin-
Cənnətin ləzzətin,
yolun anlamaz!
13.05.2022.Baxış sayı: 335


Bölməyə aid digər xəbərlər