Bütün xəbərlər
Şeirlər-İSMAYIL MƏRCANLI İMANZADƏ
Tarix: 26-03-2024 14:48 | Bölmə: Ədəbiyyat


ÖLÜM YOL AYRICIYMIŞ ...

Alın yazısıdır ömrün “sayqacı”,
Nə “açarı” məlum, nə “kod”u bəlli.
Ölümün heç demə yoxmuş əlacı,
Xəyal da, xülya da boş bir təsəlli...

Alın yazısı da yol “xər(i)təsiymiş,
Gəlimli-gedimli hər anı zülmət.
Bəlkə lal harayı ritmi, səsiymiş,
Ya da ağlar qalan min arzu, niyyət.

Hər sətri, qulağa çatmayan avaz,
Kimsə halı deyil “əlifbasından”.
Həm şaxtalı qışdı, həm çiçəkli yaz,
Həm də döyünən qəlb, sızıldayan can!

Ömür asılıymış tək bircə teldən,
Alın yazısının sonu acıymış.
Hardasa qəfildən qəddin dikəldən,
Ölüm axırıncı yol ayrıcıymış...
          01.01.2024

XATİRƏLƏR

Nahaq yerə tutdum dilə,
Geri dönməz ta vaxt-vədə.
Zülmətdə qərq olananlar
Ya qorxuymuş, ya hədə.

Hər gizli işin öz səmti,
Elə dərdin də tamı var.
Sevincin qəfildən gələn
Zülmət donlu axşamı var...

Bir quş kimi uçub getdi,
Səsim çatmaz ötən günə.
Uzalı qalıbdı əlim,
İmdadıma çatan günə.

Mən lal-dinməz dayanmışam,
Anlardı salan hay-həşir.
Xatirələr hürkən kimi
Sürüşüb ovcuma düşür.
01.01.2024

 SONDA RUHA ÇEVRİLƏSƏN...

Ya gərək üstünə
Allahın kölgəsi düşən
Damın ola,
Ya da əlinə, cibinə
Gös dikməyən
Mələk timsallı adamın ola.
Kimsə getdiyin yerdə
Qəfildən qarşına çıxıb,
Dolaşmaya əl-ayağına.
Yaxşılıq toxumu əkə-əkə
Gedib çatasan dünyanın
Son ucuna, lap qırağına.
Sonra da... həyatla vidalaşıb,
Arın-arxayın
Gedər-gəlməzə köçəsən.
Allahın dərgahında qapılar
Taybatay açıla üzünə,
Ruha çevrilib,  qorxusuz-hürküsüz
İçəri keçəsən...
                           03.01.2024                  
OTUZ İL

Otuz il yanımdan yel kimi keçdi,
Əymədim qəddimi qərib eldə də.
Sandım dönük bəxtim yol azmış köçdü,
İşartı axtardım soyuq küldə də.

Hərdən yamanlıqla durdum üz-üzə,
Kölgəmi daşlayan çoxmuş heç demə!
Döndüm misra-misra kəlməyə-sözə,
Səsim bürünsə də qüssəyə, qəmə.

Otuz il boylandım Cəbrayıla mən,
Yuxumda dil açdı aranım, dağım.
Xəyalən adladım Xudafərindən,
Böyük Mərcanlıdan gəldi sorağım.

Otuz il səmtini itirdim köçün,
Heç demə içimdə boğulan səsmiş.
Bildim bu günlərə çatmağım üçün
Yurdumun bir udum havası bəsmiş!

Otuz il ələdim dostu, doğmamı,
Bildiyim çox şeyi üzə vurmadım.
Minnətsiz qazandım halal loxmamı,
Minnətli heç nəyə yaxın durmadım...

Düşmənlə savaşda zəfər müjdəli
Ərənlər yolların tisimin qırdı.
Elə bil təzədən Tanrının əli,
Yaralı könlümdə toy-büsat qurdu...

O illər dönməyə geriyə bir də,
Mənim yurd həsrətim lal bir hənirmiş.
Hərdən sızlayanda Mingəçevirdə,
Qəlbim yurd yerimdə tüstülənirmiş...
29.02.2024
              KÜLƏK
Üşüyərsən, açıq qoyma yaxanı,
Heç gördünmü üzünə xoş baxanı?
Qışda soyuq qar naxışlı çuxanı,
Yazda əlvan libasını gey, külək!

Göy çəməndə çox ləndiyib qalma ha,
Ağacların yarpaq saçın yolma ha...
Məzlumların daxmasına dolma ha,
Zalımların qamətini əy, külək!

Tapdalama yaxşıların rəddini,
Qoy düzəltsin sevən kəslər qəddini...
Əgər aşsa yamanlıq öz həddini,
Qəzəbindən tir-tir əsər göy, külək!

Vədəsində yolu-izi tərk elə,
Suçun varsa ... günahını dərk elə.
Gecə vaxtsız qonaq kimi ərk ilə,
Gələ bilsən, gəl qapımı döy külək!
03.03.2024
 
KAŞ, MƏNİM QARŞIMA HEÇ ÇIXMAYAYDIN...
(Uzun illərdən sonra təzədən qarşıma çıxan bir xanıma)

Dönük bəxtə əl açmağım əbəsdi,
Uğursuz bir sevgi boğulmuş səsdi...
Səni görən kimi ürəyim əsdi,
Kaş, mənim qarşıma heç çıxmayaydın!

Bəlkə baxışların qəfil tufanmış,
Ötəri istəyin ömrü bir anmış!
Deyim, deməyimmi, ay dili yanmış,
Kaş, mənim qarşıma heç çıxmayaydın!

Hara tələsirdin... bəs, niyə təkdin,
Dərə bilmədiyim güldün, çiçəkdin...
Səbrimi təzədən çarmıxa çəkdin,
Kaş, mənim qarşıma heç çıxmayaydın!

Yəqin mürgülüdür hələ qismətin,
Çöhrəndə iz salıb həyan, ismətin.
Səni ovundurmaq çətinmiş, çətin
Kaş, mənim qarşıma heç çıxmayaydın!

Nə şirin xəyalsan, nə röya-yuxu,
Daşa dəyibdimi eşqinin oxu?
De, niyə bu qədər gecikdin axı,
Kaş, mənim qarşıma heç çıxmayaydın!

Bilsən-bilməsən də istəyim laldı,
Hər anım cavabsız sorğu-sualdı.
Getdin... yenə könlüm yaralı qaldı,
Kaş, mənim qarşıma heç çıxmayaydın!
           06.03.2024

BİR RÜŞVƏTXOR MƏMURA MƏKTUB

Tozanaq qoparır yerişin, ədan
Yaddır xislətinə sənin qeyrət-ar.
Görən heç xəbərin varmı, ay adam,
Rüşvət qoxuludur geydiyin paltar.

Utanan deyilsən bəd əməlindən,
Hap-gopda mahirsən, uzundur dilin.
Yağlı əppək qapır sənin əlindən
Evdə arvad-uşaq, çöldə sevgilin...

Hələ xəbərsizsən qarğışdan, qandan
Sel kimi kükrəyib daşır qazancın.
Özünü yenilməz sanırsan hər an,
Nə ürəktutman var, nə qəfil sancın.

Bircə yol gördünmü bəxtin qışını,
Sənin nəzərində heçdi şərəf-şan.
Gizlədə bilsən də hələ başını,
“Rüşvət zənciri”ndə paslı halqasan...

Vəzifə kürsüsü döyüş səngərin,
Harın baxışların göz qamaşdırır.
Halal bir zəhmətdə yox alın tərin,
Kütlə alqışları səni çaşdırır...

Bəxtin çiçəkləyən tilsim, ya sehir,
Zəmanə qarşında yüyənli bir at.
Sənin qibləgahın vəzifə, möhür,
Gizli örüş yerin qara camaat...

İştahın bülövlü, tamahın diri,
Əzəldən sadiqsən öz xislətinə.
Bir addım çəkilən deyilsən geri,
Tüpürən olsa da sir-sifətinə...
09.03.2024

DARIXSAN GÖZLƏ, GƏLİRƏM

Yaman dəli darıxmagım var mənim,
Hərdən darıxıram görməmiş kimi...
               (Şamil Əhmədli)

Dillərdə əzbərdi adın,
Nəğmələrin qol-qanadın.
Bilsəm avazıyır odun,
Bir qalam közlə gələrəm!

Duaçıyam hər işinə,
Tamarzıyam gülüşünə.
Səsləyəndə görüşünə,
Şeirlə, sözlə gələrəm!

Göz dəyməsin ad-sanına,
Heyifin gəlsin canına ...
Alnım açıqdır... yanına,
Əzəlki izlə gələrəm!

Yenilməzdi ucalığın,
Arzuların yığın-yığın.
Üzü yansın qocalığın,
Darıxsan gözlə, gəlirəm!..
09.03.2024

 ZƏMANƏ  SIZLATDI MƏNİ
(Acıl-şirinlı xatirələr adamı keçmişə, xəyallar
isə sabahkı günlərə aparırmış...)

Əlçatmayan bir dağ idim,
Yaz soraqlı torpaq idim.
Yaşıl üzlü yarpaq idim,
Qəm-qüssə saraltdı məni.

Öldü dərdindən öldüyüm,
Nakam eşqim düyüm-düyüm...
Vəfasızmış dost bildiyim,
Dar günümdə atdı məni.

Üz verməsəm də zalıma,
Kimsə yanmadı halıma...
Bir bədxah çıxıb yoluma,
Ləngidib yubatdı məni.

Aşan deyildim həddimi,
Yadlar tapdadı rəddimi.
Yamanlıq bükdü qəddimi,
Zəmanə sızlatdı məni...
       16.03.2024

URVATSIZ OLDU DOĞRU SÖZ

Nə arana səsim çatdı, nə dağa,
Misra-misra damcıladım varağa...
Qoymadılar bir az gedəm qabağa,
Qaldım bir sürüşkən aşrımın üstə.

Ehtiyac çiynimdə qulunca döndü,
Yalan ipəküzlü balınca döndü.
Yamanlıq ovxarlı qılınca döndü,
Bəxtim düyün düşdü qaşımın üstə...

Qismətimmiş bir vaxt məndən vaz keçən,
Gözlərimdən bir çiskinli yaz keçən...
Yanımdan lal-dinməz, soraqsız keçən,
İllər qalaqlandı yaşımın üstə.

Göynətdi dilimi yolu bağlı söz,
Sıçradı qabağa fəndgir, yağlı söz.
Elə ki urvatdan düşdü doğru söz,
Buludlar çaxnaşdı başımın üstə.
17.03.2024
          
        YAŞADIM

Baxan kimi bəxt üzümə qıyqacı,
Bildim yoxdu tənhalığın əlacı.
Xatirələr həm şirinmiş, həm acı,
Hərdən dönüb ötən anda yaşadım.

Qoşa gördüm bəzən sevinclə qəmi,
Həzm elədim həm artığı, həm kəmi.
Haqlı-haqsız daşladılar kölgəmi,
Zülmət donlu bir ünvanda yaşadım.

Bələd oldum sərt üzünə möhnətin,
Halallıqla baş girləmək çox çətin...
Arxasınca sürünmədim şöhrətin,
Təkcə təmiz adda-sanda yaşadım.Avazımdı vərəqlərdə əkdiyim,
İlk eşqimmiş göz yaşıma bükdüyüm.
Misra-misra şəkilini çəkdiyim
Ay-ulduzlu asimanda yaşadım.
22.03.2024
   Mingəçevir şəhəri


Baxış sayı: 1 072


Bölməyə aid digər xəbərlər