Hər kəs qarabağlı, hər kəs şuşalı-Məmməd Əkbərli
Tarix: 28-02-2021 13:19 | Bölmə: Ədəbiyyat


Məmməd Əkbərli Naxçıvan MR-nin Babək rayonu, Aşağı Uzunoba kəndində anadan olub. Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunda təhsil alıb, uzun müddət təhsil sahəsində çalışıb. Fransız dili üzrə tərcüməçidir.

Hər kəs qarabağlı, hər kəs şuşalı

Vətənin olmayır nə solu, sağı,
Hələ ki, dardadır Vətən torpağı,
Hələ ki, dağ çəkir sinəmə yağı,
Təpədən dırnağa hər kəs silahlı,
Hər kəs qarabağlı, hər kəs şuşalı.

Dünya vurhavurda, bölhaböldədi,
Xoş arzu-diləklər hələ dildədi,
Yıxılan can verir, ölhaöldədi,
Hələ ki, çözülmür Vətən sualı,
Hər kəs qarabağlı, hər kəs şuşalı.

Demə ki, mənə nə, mən şirvanlıyam,
Demə ki, mənə nə, lənkaranlıyam,
Demə sən cənublu, mən şimallıyam,
Hələ ki, qəzəbdən millət “havalı”,
Hər kəs qarabağlı, hər kəs şuşalı.

Düşmən dostumuzdan seçilməyirsə,
Düşmən gözümüzdə kiçilməyirsə,
Hələ ki, kəfəni biçilməyirsə,
Hər kəs olmalıdır bu işdən halı,
Hər kəs qarabağlı, hər kəs şuşalı.

Heç vaxt basılmayan qalası darda,
“Cıdır düzü” kimi talası darda,
Neçə əsir-yesir balası darda,
Dağılıb sarayı, talanıb malı,
Hər kəs qarabağlı, hər kəs şuşalı.

Nəğməsi ruhları qidalandıran,
Həsrəti qəlbləri yaxıb-yandıran,
Harayı damarda qanı donduran -
Şuşada yoxdursa bircə şuşalı,
Hər kəs qarabağlı, hər kəs şuşalı.
04.06.2011

Gəlirəm

Əmr gözləyirdim düz otuz ildir,
Qanına susayib, gözlə, gəlirəm.
Dağıtdın, a vəhşi, od-ocağımı,
Qisasın almağa, gözlə, gəlirəm.

Dayan, dizlərini qıracam indi,
Səni yerdən yerə vuracam indi,
Sən yıxan evimi quracam indi,
Qənimin olmağa, gözlə, gəlirəm.

Murovdan başına od ələyəcəm,
Kimlərin itisən, mən biləcəyəm,
Səni yer üzündən tam siləcəyəm,
Cəlladın olmağa, gözlə, gəlirəm.

Hiylənə çox uydum, səbr etdim, nahaq,
Sən ki, qanmayırsan nədir haqq, nahaq,
İndi duruş gətir qarşımda, axmaq,
Kökünqurutmağa, gözlə, gəlirəm.

Hər yerdə eynisən, bir saxtakarsan,
Soyu bilinməyən tayfasan-haysan,
Tülküsən, çaqqalsan, axır heyvansan,
Dərini soymağa, gözlə, gəlirəm.
19.10.2020

Gəlirəm indi

Mundiri geymişəm oddan, alovdan,
Şuşam, görüşünə gəlirəm indi.
Bağışla gec oldu, uydum hiyləyə,
Başına dönməyə gəlirəm indi.

Unutmam ömründən ötən illəri,
Dərd üstə qalanan ağır dərdləri,
Dağıdıb bəndləri,aşıb sədləri,
Hayları gömməyə gəlirəm indi.

Başında duman var, bilirəm, çoxdan,
Küsmüsən taledən, küsmüsən baxtdan,
Mən həsrət qalmışam sənə nə vaxtdan,
Daşını öpməyə gəlirəm indi.

O namərd düşmənin başın əzməyə,
Kəm baxan gözünə millər çəkməyə,
Qanını tökməyə, soyun kəsməyə,
Kəfənin biçməyə gəlirəm indi.

Baxışla, ay Şuşam, dönürəm sənə,
Qan verib, can verib o Azad Günə,
Səni gülüstana döndərim deyə,
Torpağın əkməyə gəlirəm indi.
05.11.2020

Heç olmadıq biz ayrı

Sən Təbriz, mən Bakıyam,
Bir Vətənin daşıyam,
Demə ki, mən naşıyam,
Heç olmadıq biz ayrı.

Dilimiz dillər şahı,
Dərdimiz ellər ahı,
Gözləyirik sabahı...
Heç olmadıq biz ayrı.

Ürəkdən, qəlbdən birik,
Ölməmişik, diriyik,
Sabaha yol gedirik,
Heç olmadıq biz ayrı.

Başım başına bənzər,
Daşım daşına bənzər,
Aşım aşına bənzər,
Heç olmadıq biz ayrı.

Dağın dağımca uca,
Yaşım yaşınca qoca.
Dərd görmüşük bolluca,
Heç olmadıq biz ayrı.

Alışdım, yandın orda,
Üşüdün, dondum burda,
Yaraşmaz qalaq darda,
Heç olmadıq biz ayrı.

Bizə yad deyənə bax,
Ayrı ad verənə bax,
O ağız əyənə bax,
Heç olmadıq biz ayrı.

Kələklə qəsd ediblər,
Uydururb məst ediblər,
Kəsib şikəst ediblər,
Heç olmadıq biz ayrı.

Dünya ələnəcəkdir,
Dünya bölünəcəkdir,
Haqqa bələnəcəkdir,
Heç olmadıq biz ayrı.
Olmarıq heç vaxt ayrı!
21.05.2011-Təbriz

Tarixçi qardaş
Tarixçi alim Qasım Hacıyevə

Bir yarış başlanıb tarixim üstə,
Hərə bir tərəfdən hücuma keçib.
Kimi həqiqətin sorağındadir,
Kimi gözə girir, saxta yol seçib.

Ümidim sənədir, tarixçi qardaş,
Vermə bu meydanı naşı kəslərə.
Elminlə açdığın həqiqət yolu,
Nurlu çıraq olsun gənc nəsillərə.

Yar yerin bağrını, əlinə dönüm,
Oxu hər qarışda tapdığın daşı.
Saxtakar soysuzlar baş aparırlar,
Göstər bu torpağın neçədir yaşı.

Ara gizlinləri, tap, axı, görək,
Qayada yonulmuş çalada nə var?
Yerin üstündəkin çox oxuyublar,
Yerin altındakı qalada nə var?

Dilləndir hər ələ gələn aləti,
Daşı daş dilində, dəmiri dəmir.
Qoy düzü danışsın, həqiqət desin,
Yalan ayaq tutur, ancaq yerimir.

Dilləndir daşları, dilləndir görək,
Dilləndir söz açsın ulu keçmişdən.
Dilləndir, bir görək, axı, nə deyir,
Min il bundan əvvəl olub bitmişdən?

Görək harda etdik birinci səhvi,
Kimə düşmənikən dost dedik axı?
Qol açdıq hamıya əzizimiztək,
Niyə xəyanəti görmədik axı?

Görək, hardan keçib o yol ötənlər,
Hara su çəkdirib, körpü saldırıb?
Bircə nişanəsi, izi yoxdursa,
Bəs yalan tarixi necə yazdırıb?

Axtar, heç usanma, tapdığın nə var,
Böyük mədəniyyət nişanəsidir.
Hər saxsı qırığı, hər daş parçası,
Mənim millətimin xəzinəsidir.

Nə qılınc, nə tüfəng iş görən deyil,
Qilinc da, qalxan da sənin əlində.
Çıxart həqiqəti yerin təkindən,
Yarat o tarixi tarix dilində.

Vətən tarixini sən özün yarat,
Yaxşı kimsə olmaz sənin yerində.
Millət yazmayırsa öz tarixini,
Olmaz gələcəyi yer üzərində.
07-08 avqust 2010

Gəlirəm indi

Mundiri geymişəm oddan, alovdan,
Şuşam, görüşünə gəlirəm indi.
Bağışla gec oldu, uydum hiyləyə,
Başına dönməyə gəlirəm indi.

Unutmam ömründən ötən illəri,
Dərd üstə qalanan ağır dərdləri,
Dağıdıb bəndləri,aşıb sədləri,
Hayları gömməyə gəlirəm indi.

Başında duman var, bilirəm, çoxdan,
Küsmüsən taledən, küsmüsən baxtdan,
Mən həsrət qalmışam sənə nə vaxtdan,
Daşını öpməyə gəlirəm indi.

O namərd düşmənin başın əzməyə,
Kəm baxan gözünə millər çəkməyə,
Qanını tökməyə, soyun kəsməyə,
Kəfənin biçməyə gəlirəm indi.

Baxışla, ay Şuşam, dönürəm sənə,
Qan verib, can verib o Azad Günə,
Səni gülüstana döndərim deyə,
Torpağın əkməyə gəlirəm indi.
05.11.2020

Aslan və tülkü

Bir aslan zarıyır bayaqdan bəri,
Meşənin ən dərin bir guşəsində.
Tülkü görən kimi bu mənzərəni,
Soruşur halını, hiylə səsində:
- Nə olub, Aslanım, o gur səsinlə,
Zarıltın gütürüb bütün dünyanı?
Sən ki öz hökmünlə, öz qüdrətinlə,
Ayaqda tutardın bütün ormanı.

Aslan bircə anlıq dözüb kiriyir,
Hiyləgər tülkünün cavabın verir:

- Kimsəyə enmədim mən döyüşlərdə,
Enən də deyiləm heç zaman, bil ki.
Bəli, zarıyıram, üzüm göylərdə,
Övlad gətirirəm dünyaya, Tülkü.

Tülkü rişxənd ilə güldü aslana,
İstədi fürsətdən tez yararlana:
- Mən də gətirirəm dünyaya övlad,
Birin yox, hər ildə onun, on beşin.
Ancaq sənin kimi etmirəm fəryad,
Bumudur hünərin, bumudur işin?

Aslan qəzəblənib dikəldi bir az,
Görsün nə danışır bu ağlı dayaz:
- Bilirəm doğursan onun, on beşin,
Özüntək hiyləgər, hamısı tülkü.
Mən birin doğuram, budur vərdişim,
O da aslan olur, aslan, ay tülkü!

Bu sözdən bir qorxu düşdü canına,
Sandı ki, taleyi burda çözülmüş.
Baxıb kinayəylə məğrur aslana,
Tülkü uzaqlaşdı süyu süzülmüş.
09.03.2010

Gedək dağlara, dağlara!

Usandum mən bu şəhərdən,
Gedək dağlara, dağlara!
Doydum bu qazdan, zəhərdən,
Gedək dağlara, dağlara!

Nə tapdım ki, burda görən,
Ömür adlı bina hörəm,
İstəmirəm burda öləm,
Gedək dağlara, dağlara!

Yaylağında gözüm qalıb,
Demədiyim sözüm qalıb,
Hələ qəlbdə dözüm qalıb,
Gedək dağlara, dağlara!

Qartalları süzən görək,
Dağ kəlinin özün görək,
Bulaqların gözün öpək,
Gedək dağlara, dağlara!
Yataq ovçu bərəsində,
Göy yaylaqlar sinəsində
Ruh azadlıq təşnəsində,
Gedək dağlara, dağlara!
                                                              
Çataq odun təndirini,
Oda tutaq “dibirini”,
Dadaq motal pendirini,
Gedək dağlara, dağlara!

Bir müdrükə qonaq olaq,
Bir sürüyə çoban olaq,
Kimə desən qınaq olaq,
Gedək dağlara, dağlara!

Hələ bizi bitirməmiş,
Çirkabında itirməmiş,
“O dünyaya” ötürməmiş,
Gedək dağlara, dağlara!
  26.11.2018
              
 Gətir

Ay gülşən seyrinə çıxan gözəlim,
Gələndə dağların xətrini gətir;
Saçına düzdüyün gülün, çiçəyin,
Lalənin, nərgizin ətrini gətir.

Bumbuz bulaqların gözündən su iç,
Yarpızı, nanəni əllərinlə biç,
Ceyran bərəsindən ehtiyatla keç,
Bulaq başındakı ləprini gətir.

Əl eylə göylərdə süzən qartala,
Səyird köhlənini, çapsın dördnala…
Bax, gör yerindəmi o yaşıl tala?
Geniş ormanların çətrini gətir.

Hay sal qayalara, sədası gəlsin,
Xınalı kəkliyin balası gəlsin,
Quşların nəğməsi göyə yüksəlsin, -
Zili orda qalsın, bəmini gətir.

Gəz şehli çəməni ayağı yalın,
Dadına bax hərdən qaymağın, balın
Yeyib pendirini, yağın, motalın, -
Gələndə təndirin fətrini gətir.

Bu da göydən gələn bəxtin, qismətin…
Sehrinə düşdünmü, ayrılmaq çətin,
Tanrı yaratdığı o təbiətin, -
Bacarsan, Məmmədə sirrini gətir.
10.04.2009
             
Çox illəri aşacaqsan
Həkim bacım Güllü xanıma

Ağ xalatda mələklərtək,
Hər haraya hay verirsən.
Körpələrə son nəfəsdə,
Nəfəsindən pay verirsən.

Çatırsan sən köməyinə,
Ümidlərin sönən vaxtı.
Necə şadsan, necə xoşbəxt,
Xəstən üzə gülən vaxtı.

Əllərinin şəfasından
Şəfa tapar neçə körpə.
O dilinin duasından
Fərəh düşər neçə qəlbə.

Ömrün keçir süd qoxulu
Çiçəklərin arasında.
Hamı istər səni görsün,
Həkimlərin sırasında.

O şəfalı ruhunla sən,
Axtar, ara dərdə çara,
Sağalt körpə balaları,
Sevinc payla insanlara.

Tanrı verən o qüdrətlə,
Sən qəlblərə axacaqsan,
Anaların duasıyla
Çox illəri aşacaqsan.
29.09.2009


Baxış sayı: 385


Bölməyə aid digər xəbərlər
12-06-2021, 15:09 Çingiz Qacar vəfat etdi
30-05-2021, 12:50 Əziz Musa vəfat etdi
8-05-2021, 23:25 ELMDƏN UCA -Ramiz QASIMOV