Bütün xəbərlər
Qarabağ Universitetinin yaradılması müzəffər Ali Baş Komandanımızın Azərbaycan gənclərinə növbəti qayğı və diqqətinin ən bariz ifadəsini özündə əks etdirməkdədir
Tarix: 28-11-2023 22:06 | Bölmə: Sosial


ALLAHA Şükürlər olsun ki, tarixi torpaqlarımıza qayıdışın növbəti mərhələsinin sevinclərini yaşamaqdayıq. Belə ki, dövlət başçısı tərəfindən 28 noyabr 2023-cü il tarixində imzalanan Sərəncamla Xankəndi şəhərində yerləşən ali təhsil müəssisəsinin əsasında Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində “Qarabağ Universiteti” publik hüquqi şəxs (bundan sonra – Universitet) yaradılmışdır.
Sərəncam, bütünlükdə, özünün tarixi, iqtisadi. sosial, mədəni və çoxistiqamətli tərəflərinəgörəəhəmiyyətlidir,perspektivlidirişğaldanazadolunanbütün ərazilərimizə yeni nəfəsin, yeni həyatın və yeni yaşamın əsaslarını gətirməklə, olduqca aktualdır.
Orada, eyni zamanda, ölkənin milli iqtisadiyyatının uzunmüddətli prioritetlərinin daha da əlçatan olması sahəsində həyata keçirilən dəvlət tənzimlənməsinin bir çox tərəflərini görmək olar. Hər şeydən əvvəl, iqtisadiyyatın ənənəvi sahələri ilə yanaşı, yeni hədəflərinin də nəzərə alınması ilə xarakterik olan məsələlər yerini almışdır.
Orada bu sahədə, zəruri tədbirlərin ardıcıllığı diqqətdə saxlanılmaqla:
- əhalinin dayanıqlı məskunlaşması məsələləri yer almışdır ki, bu da, sosiallaşma proseslərinin davamlılığı, əlaqəliliyi və etibarlılığı sahəsində qətiyyətli addımdır;
- ərazilərin iqtisadi fəaliyyətə reinteqrasiyası istiqamətində müəyyənləşdirilmiş hədəflərin reallaşdırılmasında nəzərdə tutulan müasir yanaşmalar müəyyən olunur ki, bu da işğaldan azad olunan ərazilərimizdə yeni iqtisadi fəaliyyət istiqamətlərinin zəruri təsisatları üçün olduqca əhəmiyyətli amilləri nəzərdə tutmaqdadır. Burada, təbii olaraq,
çoxistiqamətli turizm, dayanıqlı qeyri-nef bölməsinin əsasları, iqtisadiyyatın aparıcı sahələrinin davamlı inkişaf istiqamətlərinin güclü dayaqlarının yaradılması kimi sahələr qarşıdakı illərdə milli iqtisadiyyat üçün perspektivli olacaq;
- o cümlədən qabaqcıl standartların, yüksək texnologiyaların tətbiqi nəzərdə tutulur ki, innovasiyalaşan, müasir texnika və modern texnologiyalara üstünlük vermiş olan iqtisadiyyata keçid perspektivlərini özündə əks etdirən potensialın yaradılmasına zəmin
yaradılmış olacaq;
- hər bir rayonun ixtisaslaşma sahəsinə müvafiq inkişafı təmin olunacaq ki, bu da ümumilikdə, milli iqtisadiyyat üçün olduqca aktualdır. Belə ki, ərazilərin ixtisaslaşma göstəricilərinin nəzərə alınması və təmin olunması, öz özlüyündə, əmək ehtiyatlarından da səmərəli və məqsədyönlü istifadənin də yollarının müəyyən olunmasına səbəb olur ki,
nəticə də, məşğulluq və məhsuldarlıq göstəricilərinin artan dinamikada təşəkkülü təmin olunur;
-yüksəkixtisaslıkadrlarıncəlbedilməsinişərtləndirmişolanməsələlərin
tənzimlənməsi yerini almışdır ki, bununla da, ixtisaslı, yeni reallıqlara cavab verən istehsal, idarəetmə və tənzimləmə proseslərinin vəhdətini təmin etməyi bacaran kadrların hazırlanması sahəsində həlledici tədbirlərin əsasları müəyyən olunur.
Bir sözlə, Sərəncam, işğaldan azad olunan ərazilərimizdə Azərbaycan təhsilinin, elminin, təcrübəsinin təşəkkülünü nəzərdə tutur və bu sahədə etibarlı təhsil imkanlarının yaradılmasını hədəfləyir. Bu, eyni zamanda, xalqmızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasifəaliyyətininkeçmişİttifaqmərhələsində,dahadoğrusu,1973-cüildən başlanmaqla, ali təhsil müəssisəsi olaraq fəaliyyətini davam etdirmiş olan müqəddəs bir
ocağın yenidən alovlanmasını, işıq saçmasını, bölgəyə istilik gətirməsini təmin etmiş olacaq.
Beləliklə, Qarabağ Universitetinin yaradılması müzəffər Ali Baş Komandanımızın Azərbaycangənclərinənövbətiqayğıdiqqətininənbarizifadəsiniözündəəks etdirməkdədir. Həmin Ali Məktəbdə Azərbaycan adlı qüdrətli məmləkətin şanlı tarixi, iqtisadiyyatı, mədəniyyəti, siyasəti və qüruruverici digər sahələri öyrəniləcək və gələcək illərüzrəyenisavadlıkadrlarhazırlanmışolacaq.Orada,iftixarlıZəfərtariximiz
öyrəniləcək. Qərbi Azərbaycana qayıdış proseslərinin elmi əsasları ortaya qoyulmuş olacaq. Qalib ölkənin inkişaf edən ali məktəbi olaraq, Naxçıvan Dövlət universiteti ilə də əməkdaşlıq münasibətləri yaradılacaq.
Xeyirliolsun.Hərbirimizitəbrikedirəm.QərbiAzərbaycanərazilərimizdə
yaradılacaq universitetlərin müjdəsi ümidi ilə.

Cavadxan Qasımov,
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


Baxış sayı: 157


Bölməyə aid digər xəbərlər