Vaxt it­ki­si - Qalib İBRAHİMOĞLU
Tarix: 25-11-2017 14:07 | Bölmə: Yazarlar

Mü­xa­li­fət hər seç­ki ərə­fə­sin­də bir­lik­dən dəm vu­rur. Am­ma boş-bo­şu­na vaxt itir­mək­dən baş­qa bir şey de­yil bu söh­bət­lər...


Öl­kə­də han­sı seç­ki olur ol­sun, mü­xa­li­fət dü­şər­gə­sin­də bi­rin­ci ya­da dü­şən "bir­lik oyu­nu" olur. Yı­ğı­lır­lar, mü­za­ki­rə­lər apa­rır­lar, bir­lik ya­ra­dır­lar, bir­lik­lə­ri­nə qə­şəng-qə­şəng ad­lar ve­rir­lər, bir müd­dət bir­gə olur­lar, nə­ti­cə ye­nə də par­ça­lan­ma­ya gə­lib çı­xır. Ar­tıq o və­ziy­yət ya­ra­nıb ki, "seç­ki" de­yən­də "bir­lik" as­so­sia­si­ya olu­nur. Bir­lik sö­zü də qiy­mət­dən dü­şür. Dü­şər­gə­də bə­zi­lə­ri be­lə bir­lik­lə­rin ol­ma­sın­dan­sa ol­ma­ma­sı­na üs­tün­lük ve­rir­lər. He­sab edir­lər ki, hər kəs öz yo­luy­la get­sə, da­ha yax­şı­dır. Bö­yük bir­lik­lər­dən dəm vu­ran­lar bi­rin­ci növ­bə­də bö­yük də­yi­şik­lik və bö­yül is­la­hat­la­ra get­mə­li­dir­lər.

Ağ Par­ti­ya­nın səd­ri Tu­ral Ab­bas­lı bu gü­nə qə­dər olan bir­lik təc­rü­bə­lə­ri­nə əsas­la­na­raq, bu də­fə də nə­zər­də tu­tu­lan ide­al və sə­mi­mi bir­lik mo­de­li­nin alın­ma­ya­ca­ğı­nı bil­di­rir. De­yir ki, əgər şə­rai­tin dik­tə­si ilə han­sı­sa bir­lik ya­ra­na­caq­sa da, bu, göz­lə­ni­lən ef­fek­ti ver­mə­yə­cək. "Sa­də­cə ola­raq, seç­ki­dən son­ra növ­bə­ti uğur­suz­luq­la­rı ört-bas­dır et­mək üçün bir-bi­ri­lə­ri­ni it­ti­ham et­mək­dən ya­na növ­bə­ti plat­for­ma ro­lu oy­na­ya­caq".

Ənə­nə­vi for­mat­lı bir­lik­lər xal­qın mü­xa­li­fət­dən olan göz­lən­ti­lə­ri­ni və gə­lə­cə­yə olan ümid­lə­ri­ni qır­maq­dan baş­qa bir işə ya­ra­mır. "Biz in­san­la­ra ye­ni ümid­lər və qə­lə­bə­yə inam aşı­la­ma­ğa ça­lış­ma­lı­yıq. Bu iş­lə­rə da­ha çox vaxt sərf et­mək la­zım­dır, nə­in­ki ar­tıq 25 il­dir bir-bi­ri­lə­ri­nə az qa­la düş­mən mü­na­si­bə­ti bəs­lə­yən mü­xa­lif li­der­lə­ri zor­la bir ara­ya gə­tir­mə­yə ça­lış­maq".

Ümu­miy­yət­lə, Azər­bay­can­da son dö­nəm­lər seç­ki fə­al­lı­ğı və seç­ki­lər hiss olun­mur. Bu sö­nük­lük də get­dik­cə art­maq­da­dır. AMİP ka­ti­bi Əli Oruc­lu in­di­yə­dək is­tər pre­zi­dent, is­tər par­la­ment seç­ki­lə­ri ol­sun, mü­xa­li­fə­tin ya­rat­dı­ğı seç­ki bir­lik­lə­ri və blok­la­rı ilə uğur­lu nə­ti­cə­lər əl­də et­mək müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı de­yə­rək, bu­nun ob­yek­tiv və sub­yek­tiv sə­bəb­lə­ri­ni "Ye­ni Mü­sa­vat"a sa­da­la­yır. "Bu, həm də ona gö­rə be­lə olub ki, öl­kə­də nor­mal seç­ki mü­hi­ti ol­ma­yıb. Tə­əs­süf do­ğu­ran o olub ki, seç­ki­lər bit­dik­dən son­ra seç­ki­dən ön­cə müt­tə­fiq olan si­ya­si qüv­və­lər bir-bir­lə­ri­nə düş­mən kə­si­lib­lər. İn­di­yə­dək mü­xa­li­fət ən yax­şı hal­da iki for­mat­da bir­lə­şə bi­lib və heç za­man da son yax­şı ol­ma­yıb".

Bu sə­bəb­dən də təm­sil olun­du­ğu par­ti­ya­nın mü­xa­li­fə­tin bir­lik ça­ğı­rış­la­rı­na da, bu is­ti­qa­mət­də atı­lan ad­dım­la­ra da çox həs­sas və öl­çü­lüb-bi­çil­miş şə­kil­də ya­naş­dı­ğı­nı bil­di­rir. "Fik­rim­cə, əsas diq­qət və hə­dəf öl­kə­də de­mok­ra­tik seç­ki, azad si­ya­si rə­qa­bət mü­hi­ti ya­ra­dıl­ma­sı ol­ma­lı­dır. Bu yön­də əmək­daş­lı­ğa, ge­niş fəa­liy­yə­tə eh­ti­yac var. Əks təq­dir­də, nə bir­lik­lər, nə va­hid na­mi­zəd­lər mə­sə­lə­si ət­ra­fın­da mü­za­ki­rə­lər sə­mə­rə­siz vaxt it­ki­sin­dən baş­qa bir şey de­yil".

Doğ­ru­dan da mü­xa­li­fə­tin bir­lik söh­bə­ti elə vaxt it­ki­si­dir ki, var...


Baxış sayı: 317


Bölməyə aid digər xəbərlər