Dö­yü­lən za­min - Qalib İBRAHİMOĞLU
Tarix: 14-11-2017 16:59 | Bölmə: Yazarlar

Əv­vəl­lər bank­dan kre­dit gö­tü­rən­lə­rə za­min dur­ma­ğa nə va­rıy­dı? Adam vaxt­lı-vax­tın­da bor­cu­nu qay­ta­rır, bank da nə onu, nə də elə za­min ki­mi sə­ni na­ra­hat edir­di. Am­ma in­di...

Bir ne­çə gün əv­vəl bank­dan kre­dit gö­tü­rən bir nə­fə­rə za­min du­ran qa­dı­nın həb­sin­dən yaz­mış­dım. De­miş­dim ki, be­lə get­sə, heç kəs heç kə­sə za­min dur­ma­ya­caq. Dü­nən oxu­du­ğum xə­bər­dən son­ra­sa bu fik­rim­də əmin­lik ya­ran­dı.

To­vuz­da qa­dın kre­dit üs­tə dö­yü­lüb. Yə­qin, dü­şü­nə­cək­si­niz ki, hə­min qa­dın bank­dan kre­dit gö­tü­rüb, dol­lar da cey­ran be­li­nə mi­nən­dən son­ra adam bor­cu­nu qay­ta­ra bil­mə­yib. Hə­min qa­dın da ban­ka ge­də­rək, bu­nu or­da­kı­la­ra de­mək is­tə­yib, bank iş­çi­lə­ri ilə sö­zü çəp gə­lib və dö­yü­lüb. Tə­ləs­mə­yin, ha­di­sə elə ol­ma­yıb.

Tə­bii ki, qa­dı­nın dö­yül­mə­sin­də təq­sir­kar elə bank­dır. Ha­di­sə də To­vu­zun Ala­kol kən­din­də baş ve­rib. Be­lə ki, kənd sa­ki­ni, 1950-ci il tə­vəl­lüd­lü Hü­sey­no­va Qüd­rət An­na­ğı qı­zı qa­pa­lı kəl­lə be­yin trav­ma­sı ilə ko­ma­toz və­ziy­yət­də xəs­tə­xa­na­ya çat­dı­rı­lıb.

Araş­dır­ma­lar za­ma­nı mə­lum olub ki, Q.Hü­sey­no­va qon­şu­su tə­rə­fin­dən dö­yü­lüb. De­mə, Q.Hü­sey­no­va­nın qon­şu­su bank­la­rın bi­rin­dən kre­dit gö­tür­mək is­tə­yər­kən, "ya­xın qon­şu uzaq qo­hum­dan irə­li­dir" prin­si­piy­lə qon­şu­sun­dan ona za­min dur­ma­sı­nı xa­hiş edib. Q.Hü­sey­no­va da "qon­şu yax­şı gün­də də, dar gün­də də qon­şu ol­ma­lı­dır" de­yə­rək, ona za­min da­ya­nıb.  Bir müd­dət­dən son­ra qon­şu ban­ka olan bor­cu­nu ödə­mə­yib və nə­ti­cə­də də bank za­mi­nin ma­aş kar­tın­dan hə­min məb­lə­ği tu­tub.

"İsin­mə­dim is­ti­si­nə, kor ol­dum tüs­tü­sü­nə" bu­na de­yər­lər. Pul gö­tü­rən, xərc­lə­yən qa­lıb bir qı­raq­da, onun bor­cu­nu mən ni­yə ödə­yim, axı? Elə Q.Hü­sey­no­va da bu sua­lı öz-özü­nə ve­rə-ve­rə qon­şu­gi­lə ge­dib. Hal-əh­val­dan son­ra baş ve­rən­lə­ri da­nı­şıb qon­şu­su­na və axır­da da de­yib ki, bəs ay qon­şu, o pu­lu ver. Gü­man ki, qon­şu da "bor­cu ve­rə bil­səy­dim, elə ban­ka ödə­yər­dim də" de­yə­rək, bun­dan bo­yun qa­çı­rıb. Be­lə olan­da kre­dit gö­tü­rən­lə za­min, yə­ni qon­şu­lar ara­sın­da mü­ba­hi­sə ya­ra­nıb və... Və kre­dit gö­tü­rən za­mi­ni xü­su­si aman­sız­lıq­la dö­yüb. Nə­ti­cə­də qa­dın zər­bə­lər­dən qa­pa­lı kəl­lə be­yin trav­ma­sı alıb və ko­ma­ya dü­şüb.

Ha­zır­da xəs­tə­xa­na­da olan qa­dı­nın və­ziy­yə­ti ağır qiy­mət­lən­di­ri­lir.
Fakt­la bağ­lı To­vuz Ra­yon Pro­ku­ror­lu­ğun­da araş­dır­ma apa­rı­lır.

Bank­dan gö­tü­rü­lən kre­dit, qay­ta­rıl­ma­yan borc gor qon­şu­la­rı­nı bir-bi­ri­nə düş­mən et­di. Al­la­ha and ol­sun, bun­dan son­ra qar­daş qar­da­şa be­lə za­min dur­ma­ğa eh­ti­yat edə­cək ki, bir­dən qar­da­şı kre­di­ti qay­ta­ra bil­məz və To­vuz­da baş ve­rən ha­di­sə on­la­rın da ba­şı­na gə­lər.

Nə­sə, şü­kür ki, nə ki­mə­sə za­min da­yan­mı­şam, nə də kim­sə mə­nə za­min du­rub...


Baxış sayı: 265


Bölməyə aid digər xəbərlər